Cảm biến IME18-08BPSZC0S

Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick IME18-08BPSZC0S

IME18-08BPSZC0S | Proximity sensors | SICK

Housing Cylindrical thread design standard
Thread size M18 x 1
Diameter Ø 18 mm
Sensing range Sn 8 mm
Safe sensing range Sa 6.48 mm
Installation type Flush
Switching frequency 1,000 Hz
Connection type Male connector M12, 4-pin
Output type PNP
Output function NO
Electrical wiring DC 3-wire
Enclosure rating IP 67 1)

IME18-08BPSZC0S, IME18-08BPSZW2S, IME18-08BNOZC0S
IME18-08BNOZW2S, IME18-08BNSZC0S, IME18-08BNSZW2S, IME18-08BPOZC0S
IME18-08BPOZW2S, IME18-12NNOZC0S, IME18-12NNOZW2S, IME18-12NNSZC0S
IME18-12NNSZW2S, IME18-12NPOZC0S, IME18-12NPOZW2S
IME18-12NPSZC0S, IME18-12NPSZW2S,
IME18-08BNOZC0K, IME18-08BNOZW2K, IME18-08BNSZC0K, IME18-08BNSZW2K
IME18-08BPOZC0K, IME18-08BPOZW2K, IME18-08BPSZC0K, IME18-08BPSZW2K
IME18-12NNOZC0K, IME18-12NNOZW2K, IME18-12NNSZC0K, IME18-12NNSZW2K
IME18-12NPOZC0K, IME18-12NPOZW2K, IME18-12NPSZC0K, IME18-12NPSZW2K
IME18-05BNOZC0S, IME18-05BNOZW2S, IME18-05BNSZC0S, IME18-05BNSZW2S
IME18-05BPSZC0S, IME18-05BPOZW2S, IME18-05BPSZC0S, IME18-05BPSZW2S
IME18-08NNOZC0S, IME18-08NNOZW2S, IME18-08NNSZC0S, IME18-08NNSZW2S
IME18-08NPOZC0S, IME18-08NPOZW2S, IME18-08NPSZC0S, IME18-08NPSZW2S
IME18-05BNOZC0K, IME18-05BNOZW2K, IME18-05BNSZC0K, IME18-05BNSZW2K
IME18-05BPOZC0K, IME18-05BPOZW2K, IME18-05BPSZC0K, IME18-05BPSZW2K
IME18-08NPSZC0K, IME18-08NPSZW2K;IME18-08NNOZC0K, IME18-08NNOZW2K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *