Nhà phân phối Selet

Nhà phân phối Selet đại lý phân phối selet, đại lý selet, cảm biến selet, encoder selet, công tắc hành trình selet Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng sản phẩm thương hiệu Selet tại Việt Nam Cảm biến Selet OCV80/D - M12 cylindrical series - Diffuse type version Cảm biến Selet OCV80/B...

Cảm biến DF-AD-611-C1735

Cảm biến DF-AD-611-C1735

đại lý contrinex | nhà phân phối contrinex | cảm biến contrinex

Cảm biến DF-AD-601-C1717
Cảm biến DF-AD-603-C1717
Cảm biến DF-AD-611-C1717
Cảm biến DF-AD-613-C1717
Cảm biến DF-AD-601-C1735
Cảm biến DF-AD-603-C1735
Cảm biến DF-AD-611-C1735
Cảm biến DF-AD-613-C1735
Cảm biến DF-AD-601-C2525
Cảm biến DF-AD-603-C2525
Cảm biến DF-AD-611-C2525
Cảm biến DF-AD-613-C2525
Cảm biến DF-AD-607-C2525
Cảm biến DF-AD-617-C2525
Cảm biến DW-AD-617-M30
Cảm biến DW-AD-618-M30
Cảm biến DW-AS-503-P12
Cảm biến DF-AD-611-C3010
Cảm biến DW-AB-621-M8-120
Cảm biến RS-NAGAO/AC24V
Cảm biến DW-HD-613-M12-200
Cảm biến DW-AD-611-M18
Cảm biến DW-AD-613-C80
Cảm biến DW-AD-623-M8
Cảm biến TPK-5555-320-20
Cảm biến PRK-5555-320-20
Cảm biến PRK-5555-320-20-E
Cảm biến LTS-6080-103
Cảm biến UTS-1301-123
Cảm biến UTS-1302-123
Cảm biến DW-AD-513-M18
Cảm biến DW-DD-615-M30
Cảm biến CTX-1024I-SCG-3806-5L
Cảm biến DW-AD-405-04K
Cảm biến DW-AS-503-P20
Cảm biến DW-AD-611-M12
Cảm biến HENGSTLER RI58-0/200EK.42KL
Cảm biến HENGSTLER RI58-0/360EK.42KL
Cảm biến DW-AS-503-M30-120
Cảm biến DW-AD-613-M12-120
Cảm biến DW-AD-613-M12
Cảm biến S08-3FVG-020
Cảm biến DW-AD-423-M8
Cảm biến DW-AD-613-C40
Cảm biến DW-AD-613-C60
Cảm biến DW-AS-509-M12-390
Cảm biến DW-AS-509-M18-320
Cảm biến LXR-0000-014
Cảm biến LXR-0000-015
Cảm biến LXR-0000-084
Cảm biến DW-AD-603-M18
Cảm biến DW-AS-623-M12-120
Cảm biến S12-3FVW-020
Cảm biến LTS-4040-103
Cảm biến DW-AD-603-C40
Cảm biến DW-AD-423-065-400
Cảm biến “DW-AS-613-M18-002
S12-3FVG-050″
Cảm biến “XS1-D08NA140
DW-AD-601-M8″
Cảm biến LTK-1180-301
Cảm biến KS-80-35-A-M32
Cảm biến KAS-80-35-A-M32
Cảm biến DW-AS-613-M18-002
Cảm biến DW-AD-511-M18
Cảm biến LTK-1180-101
Cảm biến UTS-1181-329
Cảm biến UTS-1180C-303
Cảm biến S12-4FVG-020
Cảm biến PLK-5555-320-200

Đại lý cảm biến Carlo Gavazzi

Đại lý cảm biến Carlo Gavazzi

IA08BSF02DO, IA08BSF02DC
IA12DSF04DO, IA12DSF04DC
IA12ASF04DOM1, IA12ASF04DCM1
IA08BSN04DO, IA08BSN04DC
IA12DSN08DO, IA12DSN08DC
IA12ASN08DOM1, IA12ASN08DCM1
IA18DSF08DO, IA18DSF08DC
IA18ASF08DOM1, IA18ASF08DCM1
IA30DSF15DO, IA30DSF15DC
IA30ASF15DOM1, IA30ASF15DCM1
IA18DSN14DO, IA18DSN14DC
IA18ASN14DOM1, IA18ASN14DCM1
IA30DSN22DO, IA30DSN22DC
IA30ASN22DOM1, IA30ASN22DCM1
IA05BSF10NOP, IA05BSF10NCP
IA05BSF10POP, IA05BSF10PCP
IA05BSF10NOM5P IA05BSF10NCM5P
IA05BSF10POM5P IA05BSF10PCM5P
IA08BSF15NO, IA08BSF15NC
IA08BSF15PO, IA08BSF15PC
IA08BSF15NOM5, IA08BSF15NCM5
IA08BSF15POM5, IA08BSF15PCM5
IA08BSN25NO, IA08BSN25NC
IA08BSN25PO, IA08BSN25PC
IA08BSN25NOM5, IA08BSN25NCM5
IA08BSN25POM5, IA08BSN25PCM5
IA08BLF15NO, IA08BLF15NC
IA08BLF15PO, IA08BLF15PC
IA08BLF15NOM5, IA08BLF15NCM5
IA08BLF15POM5, IA05BLF15PCM5
IA08BLF15NOM1, IA08BLF15NCM1
IA08BLF15POM1, IA08BLF15PCM1
IA08BLN25NO, IA08BLN25NC
IA08BLN25PO, IA08BLN25PC
IA08BLN25NOM5, IA08BLN25NCM5
IA08BLN25POM5, IA08BLN25PCM5
IA08BLN25NOM1, IA08BLN25NCM1
IA08BLN25POM1, IA08BLN25PCM1
IA12DSF02NO, IA12DSF02NC
IA12DSF02PO, IA12DSF02PC
IA12ASF02NOM1, IA12ASF02NCM1
IA12ASF02POM1, IA12ASF02PCM1
IA12DLF02PO, IA12SN04NC
IA12ALF02POM1, IA12DSN04PC
IA12DSN04NO, IA12ASN04NCM1
IA12DSN04PO, IA12ASN04PCM1
IA12ASN04NOM1, IA18DSN08NC
IA12ASN04POM1, IA18DSN08PC
IA18DSF05NO, IA18DSN08MC
IA18DSN08NO, IA18DSN08PC
IA30DSF10NO, IA18ASN08NCM1
IA30DSN15NO, IA18ASN08PCM1

đại lý Carlo Gavazzi | nhà phân phối Carlo Gavazzi | cảm biến Carlo Gavazzi

Cảm biến Panasonic PM-R44

Cảm biến Panasonic PM-R44

CX-411, CX-411-P, CX-412, CX-412-P, CX-421, CX-421-P, CX-422, CX-422-P
CX-423, CX-423-P, CX-424, CX-424-P, CX-441, CX-411-P, CX-442, CX-442-P
CX-481, CX-481-P, CX-482, CX-482-P, CX-491, CX-491-P, CX-493, CX-493-P

EX-11A, EX-11B, EX-11EA, EX-11EB, EX-13A, EX-13B, EX-13EA, EX-13EB
EX-19A, EX-19B, EX-14A, EX-14B, EX-14B-PN, EX-15, EX-15E, EX-17, EX-17E
EX-21A, EX-21B, EX-23, EX-22A, EX-22B, EX-23A, EX-23B, EX-24A
EX-24B, EX-26A, EX-26B, EX-28A, EX-28B, EX-29A, EX-29B, EX-29-PN
EX-31A, EX-31A-PN, EX-31B, EX-31B-PN, EX-32A, EX-32A-PN, EX-32B
EX-32B-PN, EX-42, EX-44, EX-43, EX-43T, EQ-34, EQ-34-PN, EQ-34W

CY-21(-PN), C-27(-PN), CY-29(-PN), CY-22(-PN), CY-11A, CY-11B
CY-17A, CY-17B, CY-19A, CY-19B, CY-12A, CY-12B

PM-K24, PM-L24, PM-F24, PM-R24, PM-U24
PM-K44, PM-T44, PM-L44PM-Y44, PM-F44, PM-R44
PM-K54, , PM-T54, PM-L54, PM-Y54, PM-F54, PM-R54

PM2-LH10, PM2-LH10B, PM2-LF10, PM2-LF10B, PM2-LL10, PM2-LL10B
PM2-LH10-C1, PM2-LH10B-C1, PM2-LF10-C1, PM2-LF10B-C1, PM2-LL10-C1
PM2-LL10B-C1

đại lý cảm biến pansonic | nhà phân phối cảm biến pansonic

Nhà phân phối cảm biến Panasonic

Nhà phân phối cảm biến Panasonic

đại lý cảm biến panasonic | cảm biến quang panasonic | cảm biến từ panasonic

NX5-M10RA, NX5-M10RB, NX5-M30A, NX5-M30B, NX5-PRVM5A
NX5-PRVM5B, NX5-RM7A, NX5-RM7B, NX5-D700A, NX5-D700B
VF-M10, VF-M10T, VF-RM5, VF-RM5T, VF-PRM3, VF-D500, VF-D500T
VF-D1000, VF-D1000T

LS-H91, LS-H21, LS-H22, LS-401, LS-401P, LS-401-C2, LS-401P-C2, LX-101

GL-8F, GL-8FI, GL-8FB, GL-8FIB, GL-8H, GL-8HI, GL-8HB, GL-8HIB
GL-8FU, GL-8FUI, GL-8FUB, GL-8FUIB, GL-8HU, GL-8HUI, GL-8HUB
GL-8HUIB, GL-N12F, GL-N12FB, GL-N12FI, GL-N12FIB, GL-N12H, GL-N12HB
GL-N12HI, GL-N12HIB, GL-N12HIB-PN
GL-18H, GL-18HI, GL-18HB, GL-18HL, GL-18HLI, GL-18HLB
GX-5SU, GX-5SUB, GX-8MU, GX-8MUB, GX-12MU, GX-12MUB, GX-18MU
GX-18MUB, GX-30MU, GX-30MUB, GX-8MLU, GX-8MLUB, GX-12MLU
GX-12MLUB, GX-18MLU, GX-18MLUB, GX-30MLU, GX-30MLUB
GH-2S, GH-3S, GH-5S, GH-8S, GH-F8S, GA-14, GA-15

DP-101, DP-101A, DP-101-M, DP-102, DP-102A
DP2-20, DP2-80, DP2-60, DP2-21, DP2-41, DP2-61, DP2-22, DP2-42, DP2-62
DP3-20, DP3-80, DP3-21, DP3-41, DP3-22, DP3-42

NA2-N8, NA2-12, NA2-16, NA2-20, NA2-24, NA2-28, NA2-28-PN
NA1-PK5, NA1-PK5-PN, NA1-5, NA1-5-PN, NA1-11, NA1-11-PN

Cảm biến Ni8-M18-AP6X/S120

Cảm biến Ni8-M18-AP6X/S120

Cảm biến IGT20A
Cảm biến IG510A
Cảm biến đo khoảng cách (MNL)BTL5-E10-M0150-PS32
Cảm biến NBN3-F69-E2-V1-Y109463
Cảm biến XS2-D30PA 140C, 0,1A 24VDC
Cảm biến Ni15- S30-AZ3X;2 dây ,24VDC
Cảm biến DBI10U-M30-AP4X2 3 dây,24VDC
Cảm biến Bi5-G18-Y1; 2dây 24VDC
Cảm biến Ni8-M18-AP6X/S120
Cảm biến Bi8M18-VP6X-H11414wire 30VDC
Cảm biến NJ1.5-8-N-Y18812
Cảm biến Ni15-S30-AZ3X
Swich từ NI8-M18 VP4X-H1141
Cảm biến DBi10U-M30-AP4X2
Cảm biến Ni8-M18-VP4X-H1141