Đại lý cảm biến Siemens

Siemens QRB1B-A048B70B – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 48cm, stripped 70mm
Siemens QRB1A-A048B70B – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 48cm, stripped 70mm
Siemens QRB1A-A070B70A1 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm
Siemens QRB3 – Photoresistive flame detector, without flange, without clamp, normal sensitivity
Siemens QRB1B-D025B40B – Photoresistive flame detector, higher, housing 137mm, cable 25cm, stripped 40mm
Siemens QRB1B-A050B70A – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 50cm, stripped 70mm
Siemens QRB1B-A033B40B – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 33cm, stripped 40mm
Siemens QRC1A3.103C27 – Blue-flame detector, cable 500mm, high, front, plexiglass, with ferrules
Siemens QRB1B-A070B70A – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm
Siemens QRC1A1.103C27 – Blue-flame detector, cable 500mm, normal, front, plexiglass, with ferrules
Siemens QRB3(1) – Photoresistive flame detector, with flange, with clamp, normal sensitivity
Siemens QRC1A2.103C27 – Blue-flame detector, cable 500mm, medium, front, plexiglass, with ferrules
Siemens QRB1B-A035B40A – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 35cm, stripped 40mm
Siemens QRB1A-A033B40B – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 33cm, stripped 40mm
Siemens QRB1B-A068B70B – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 68cm, stripped 70mm
Siemens QRB1A-A035B40A – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 35cm, stripped 40mm
Siemens QRC1C2.103C27 – Blue-flame detector, cable 500mm, medium, lateral, plexiglass, with ferrules

nhà phân phối cảm biến siemens, tài liệu cảm biến siemens

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *